Мал эмнэлэг үржлийн газар

Үйл ажиллагааны чиглэл

Манай байгууллага нь

  • Мал амьтны өвчлөлтийн байдлыг улсын хэмжээнд бүртгэх, хянах, мэдээлэх, мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, малын гоц халдварт, халдварт, паразиттах өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг бодлого, хөтөлбөр, төслийн хүрээнд дотоодын болон олон улсын стандарт, заавар, арга зүйн дагуу хэрэгжүүлэх
  • Мал эмнэлгийн лабораторийн оношлогоо шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлж, мал эмнэлгийн анхан шатны нэгжүүдийн ажил үйлчилгээний чанар, үр дүнг сайжруулах, мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгаажуулалтыг хийх ажлыг зохион байгуулах
  • Мал сүргийн чанарыг сайжруулж ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, малын удмын санг хамгаалах, цөм болон сайжруулагч сүргийг бүрэлдүүлэх, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
  • Малын ашиг шимийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх
  • Мал эмнэлэг, үржлийн салбарын гадаад харилцааг хөгжүүлэх, олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох
  • Мал эмнэлэг, үржлийн байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, боловсон хүчнийг сургаж мэргэшүүлэх ажлыг ажлыг зохион байгуулах
  • чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
This folder doesn't exsits.

banner

banner

banner


Та энд байна : Нүүр хуудас Танилцуулага Үйл ажиллагааны чиглэл

Малч ухаан нэвтрүүлэг

Шүлхий өвчин, түүний эдийн засагт учруулах шууд болон шууд бус хохирол, тэмцэх арга хэмжээний дэлхий дахины чиг хандлага
Шүлхий өвчнөөр тайван бүс байгуулах үндэслэл, түүний нийгэм эдийн засгийн ач холбогдол
Шүлхийтэй тэмцэх сэргийлэх талаар Монгол улсын Засгийн газраас баримтлаж байгаа стратеги, үйл ажиллагааны хэрэгжилт Шүлхий өвчний оношлогоо, Монгол улс дахь оношлогооны чадавхи
 
Монгол улсын малын гавъяат эмч П.Доржсүрэн ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү ЗГХА--МЭҮГ-ын ерөнхий эпидемилогич Ц.Пүрэвхүү УМЭАЦТЛ-ын вируслогич эмч Ө.Гэрэлмаа